•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

На основу чл. 24, став 1 Закона о спорту ("Сл. гласник" Републике Србије, бр. 52/96 и 101/05), Правилника о регистрацији спортских организација, као и удружења, спортских друштава и савеза ("Сл. гласник" Републике Србије, бр. 8/97), Закона о друштвеним организацијама и удружењима грађана ("Сл. гласник" Републике Србије, бр. 24/82) на редовној - годишњој скупштини Друштва за спортску рекреацију „Смедерево“ одржаној 5. јула 2007. године   усвојен је

СТАТУТ

СОКОЛСКОГ ДРУШТВА “СМЕДЕРЕВО“

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Соколско друштво „Смедерево“ (у даљем тексту Друштво) је спортска организација која се бави остваривањем циљева и задатака у физичкој култури, пружањем услуга својим члановима у спорту, физичком васпитању и спортској рекреацији (подручјима физичке културе), уз неговање моралних, родољубивих, здравствених и културних вредности које се остварују у васпитавању и образовању младих и одраслих приликом свестраног физичког вежбања.

У Друштво се могу удружити и друга друштва и клубови са правним субјективитетом који имају сличне циљеве и задатке на подручју телесног, здравственог и моралног васпитања, а прихватају основне одредбе овог Статута.

Друштво је у остваривању својих задатака и циљева самосталана организација са статусом удружења грађана.

Дан друштва обележава се сваке друге суботе у мају месецу. 

Члан 2.

Друштво је по општем карактеру општенародна, нестраначка, непрофитабилна и хуманистичка организација устројена на демократским принципима у складу са Законом и општим актима Соколске организације.

Члан 3.

Друштво је у правном, имовинском и сваком другом погледу следбеник Друштва за спортску рекреацију „Смедерево“ које је регистровано у Министарству за спорт и омладину бр.660-3981-97 од 14. децембра 1998. године.

Члан 4.

Назив Друштва је СОКОЛСКО ДРУШТВО „СМЕДЕРЕВО“, седиште Друштва је у Смедереву ул. Анте Протића бр. 9.

Друштво своју делатност обавља у фискултурној сали са пратећим објектима на истој адреси, а на основу Споразума о начину коришћења нове фискултурне сале ОШ „Димитрије Давидовић“ из Смедерева. 

Члан 5.

Друштво има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим Статутом.

Члан 6.

Друштво је члан Савеза Соко Србије, као и Спортског савеза општине.

Одлуку о укључивању у друге асоцијације доноси старешинство Друштва.

Члан 7.

Друштво има своју заставу која је са једне стране црвено-плаво-беле боје а са друге једнобојне стране са ликом птице соко, која раширених крила у канџама носи ручни тег за вежбање. Испод лика сокола исписан је ћириличним текст "Соколско друштво Смедерево". Около заставе налазе се златне ресе. Величина заставе у хоризонталном положају је 120 х 90 cm.

Застава је на копљу дужине 2,1 ом. а пречника 2-3 cm, на чијем врху је ливени соко раширених крила.

Члан 8.

Друштво има свој округли печат са ликом сокола у средини и кружним ћирилични текст "Соколско друштво Смедерево", правоугаони штамбиљ са одговарајућим текстом и мали печат, димензија 1,3 cm, са ликом птице соко, која раширених крила у канџама носи ручни тег за вежбање.

Члан 9.

Рад друштва је јаван. Јавност рада се обезбеђује у складу са одредбама закона и овог Статута.

Члан 10.

Друштво у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, и доноси програме рада и према потребама усклађује рад клубова, својих секција и осталих облика рада.

Члан 11.

Стручни рад у Друштву обављају спортски стучњаци-тренери, предњаци, водници и остали стручњаци у складу са Законом о спорту и Статутом Савеза Соко Србије.

Члан 12. 

Друштво се уписује у матичне евиденције у складу са Законом о спорту. Друштво води своју евиденцију чланства у складу са Законом о спорту и правилима Друштва.

 

ЧЛАНОВИ ДРУШТВА И ЊИХОВА

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

Члан 13.

Чланови Друштва су удружени вежбачи - спортисти свих категорија и друга лица која извршавају задатке који и проистичу из Статута Друштва и програма рада Друштва.  

Чланови Друштва имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским правилима и прописима и то:  

- да у оквиру Друштва покрећу и разматрају сва питања која су везана за делатност Друштва и програм рада Друштва у циљу њиховог унапређивања,

- да предлажу и одлучују о одређеним облицима организовања и програма рада,

- да у међусобним односима, током рада и у такмичењима поштују и негују соколски морал и спортски дух, да учествују у раду и стручним активностима, као и другим културним, хуманим радним, спортским и сл. делатностима Друштва,

- да бирају своје представнике у органе и облике организовања рада у Друштву и управљају пословима Друштва,

- да уредно плаћају Друшву чланарину и у оквиру својих могућности доприносе обезбеђивању услова за ефикасан рад.

Члан 14.

Чланови Друштва могу бити:  

- деца претшколског узраста,

- дечаци и девојчице - подмладак млађи од 14 година, на чијој пријави стоји сагласност родитеља или старатеља,

- нараштај - омладинци и омладинке од 15 до навршене 18-те године старости,

- чланови - пунолетни грађани (жене и мушкарци),

- организације, предузетници, установе и др. који својим доприносом у разним видовима помажу рад Друштва,

- помажући чланови који редовно или повремено помажу Друштво о чему се води евиденција у Друштву ,

- почасно чланство које се додељује оним члановима чији је допринос од посебног значаја за рад и развој Друштва,

- ово почасно звање може се доделити и организацијама, институцијама, као и донаторима.

Члан 15.

Чланови Друштва се добровољно распоређују у секције, клубове, и друге видове активности, зависно од облика вежбања или делатности у Друштву којим желе да се баве.

Члан 16.

Својство члана Друштва престаје:  

- на писмени захтев члана,

- на предлог Суда части одлуку доноси Старешинство

- смрћу члана

- престанком рада Друштва.

На ову одлуку може се поднети жалба Скупштини друштва која има снагу правоснажности.

 


ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВА

Члан 17.

Друштво остварује циљеве и задатке који су од заједничког интереса за Соколство уопште, као и за само Друштво према условима средине у којој ради, и то:  

 

1.   прихватања и развијања идеје и праксе масовног и свестраног физичког, здравственог, моралног, родољубивог и културног васпитања младих и одраслих оба пола и у том смислу ширење идеје Соколства, 
2.   развијања свести о једнаким људским и грађанским правима свих људи, а посебно чланства, без обзира на пол, узраст, националност, расу, вероисповест, занимање, звање и степен образовања, као и личну политичку опредељеност и припадност, 
3.   подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, јубиларних и др.) за изузетне спортске резултате и за допринос у развоју и унапређењу рекреативног спорта, 
4.   развијања здравствене и еколошке културе и борбе против употребе средстава која доводе до болести зависности, а тиме и до психофичког и моралног пропадања личности,
5.   развијања општих моралних позитивних особина, соколског морала и спортског духа код чланства свих узраста, 
6.   систематског организовања часова спортско-рекреативног вежбања и разних спортских активности према условима и могућностима Друштва и средине и интересовања чланства, имајући у виду савремени разноврстан Општи програм рада наше соколске организације, 
7.   организовања међудруштвене соколске сарадње јавних наступа, такмичења и разних манифестација, као и у погледу организовања излета, летовања, камповања, течајева и предавања,
8.  учествује у обезбеђивању услова за развој рекреативног спорта
9.  заступа заједничке интересе чланова Друштва перд градским, државним и спортским органима и организацијама,
10. организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада
11. пружа могућност члановима и другима који то желе да задовоље своје потребе у физичкој култури путем разноврсних садржаја у спорту и спортској рекреацији,
12. организује стручно усавршавање кадрова у Друштву  и  друго.

 

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ У ДРУШТВУ

Члан. 18.

Друштвом управљају његови чланови преко својих представника у органима Друштва и другим облицима организовања у Друштву.

Скупштина, Старешинство (у својству извршног органа), Надзорни одбор и Суд части.

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Члан 19. 

Скупштина је највиши орган Друштва која бира председника и заменика.

Скупштину сачињавају сви пунолетни чланови Друштва, међу којима су равномерно заступљени: клубови, секције, Предњачки збор, представници нараштаја, представници помажућих чланова и донатора, као и представници родитеља млађе и старије деце.  

На скупштини се води записник кога потписују водитељи скупштине. 

Мандат чланова Скупшитне траје четири године. 

Члан 20.

Скупштине Друштва су: изборна сваке четврте године, редовне сваке године, а ванредне по потреби.  

Скупштина Друштва усваја и доноси:  

 

1.   Статут Друштва, односно његове измене и допуне, 
2.   годишњи програм рада,
3.   годишњи извештај о раду Друштва и његових органа,
4.   пословник о раду Скупштине Друштва,
5.   утврђује ставове и даје смернице за рад органа Друштва,
6.   одлуке које су овим Статутом њој дате у надлежност. 
7.   бира Старешину Друштва, чланове Старешинства, Надзорног одбора и Суда части.
8.   за вршење одређених значајних послова може образовати посебне комисије, којима утврђује делокруг рада, 
9.   доноси одлуку о престанку рада Друштва, 
10.    бира и опозива своје делегате у органима и телима организација и савету којима Друштво као члан тих асоцијација има представнике. 

Члан 21.

Скупштина ради у седницама, а сазива се на захтев Старешине Друштва, Надзорног одбора или најмање једне трећине чланова Скупштине.

Радом Скупштине руководи предсдник, старешина и секретар Друштва. 

Скупштина заседа и доноси одлуке већином присутних чланова.

Скупштину заказује Председник скупштине.

Члан 22.

Старешинство има својство извршеног органа Друштва 

Старешинство броји од 5 до 9 чланова.  

Члан 23.

Чланове Старешинства бира Скупштина Друштва из реда истакнутих чланова Друштва, спортских и културних радника, као и родитеља деце вежбача, који не морају бити из реда бираних делегата.    Чланови Старешинства бирају се на време од четири године.

Мадант члана Старешинства престаје и пре изборног рока за који је биран:

а)   ако поднесе оставку, која треба да је написмено образложена,

б)   ако га опозове Скупштина због непридржавања аката Друштва, односно због неактивности као члана Старешинства,

в)   услед теже - дуготрајније болести. 

Први став се мења брисањем текста: Који не морају бити из редова делегата.


Члан 24.

Надлежност Старешинства:

 

1.   утврђује Предлог Статута Друштва и предлоге општих аката које доноси Скупштина, затим Предлог програма рада Друштва и Предлог финансијског плана Друштва,
2.   доноси Правилник о организацији рада Друштва, Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности, Правилник о надокнади за вежбање и рад са вежбачима и сл, 
3.   припрема предлог Скупштини за додељивање награда и признања Друштва, 
4.   усваја завршни рачун Друштва,
5.   доноси општа акта чије доношење није у надлежности Скупштине, 
6.   одлучује о ангажовању тренера-предњака и о висини накнаде за обављање стручног рада са вежбачима,
7.   одобрава закључивање уговора о спонзорству,
8.   одлучује о организовању и учешћу чланова Друштва на спортским приредбама, такмичењима, и одржавању манифестација у организацији Друштва, 
9.   одлучује о изгледу друштвених соколских знамења у складу са одговарајућим одлукама Савеза Соко Србије,
10.   врши и друге послове у циљу остваривања програма рада Друштва, при чему регулише рад појединих сектора унутар Друштва. За вршење одређених послова Старешинство може образовати комисије и повремена радна тела.

 

 

Члан 25.

Седнице Старешинства сазива и њима председава Старешина, односно његов заменик. Седнице Старешинства одржавају се по потреби, а најмање једном у два месеца.

Старешинство се обавезно сазива на захтев Надзорног одбора, или најмање три члана Старешинства, који су обавезни да свој захтев написмено образложе.

О седницама Старешинства води се записник. На седницама Старешинства одлуке се доносе већином присутних чланова Старешинства.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 26.

Надзорни одбор је орган Друштва који врши контролу спровођења Статута и других општих аката, контролу материјално-финансијског пословања Друштва, као и надзор над законитошћу рада органа управљања Друштвом.

Надзорни одбор и његовог председника бира Скупштина Друштва из реда чланова Друштва за период од 4 год. Чланови Старешинства не могу бити чланови Надзорног одбора. Надзорни одбор чине Председник два члана.

Члан 27.

Надзорни одбор о свом раду подноси Извештај Скупштини Друштва приликом усвајања извештаја о раду у претходном периоду, посебно о делу о финансијском пословању.

Надзорни одбор је дужан, ако и пре одржавања Скупштине уочи неправилности у раду Друштва, да о томе писаним путем обавести Старешинство.

 


СУД ЧАСТИ

Члан 28.

Суд части је орган у Друштву који је у свом раду независан и самосталан. Чине га Председник два члана, које бира Скупштина на период од 4 године.

Суд части решава спорове између чланова Друштва и спорове између Друштва и других соколских друштава. Посебно разматра појаве и изгреде сукобе моралне природе у оквиру Друштва, као и недолично понашање припадника Друштва на јавним местима, посебно, непожењних појава у току такмичења и приликом боравка ван седишта Друштва. О уоченим појавама Суд чини извештај и одговарајуће предлоге и најхитније написмено обавештава Старешинство.

Спор пред Судом части и његов извештај су увек хитне природе. Поступак пред Судом части се покреће на захтев члана Друштва, Стерешине или његовог заменика.

 

 

СТАРЕШИНА ДРУШТВА

Члан 29.

Старешина Друштва врши функцију председника Управног одбора, тј. Старешинства из његове надлежности:

 

1.   представља и заступа Друштво,
2.   координира рад и активности свих органа и радних тела Друштва,
3.   усмерава сарадњу са надежним органима власти и другим институцијама и организацијама са којима Друштво сарађује, 
4.   наредбодавац је финансијског плана Друштва, 
5.   одобрава службена путовања, 
6.   даје предлог за сазивање Скупштине Друштва, 
7.   стара се о спровођењу Статута Друштва.

 

 

 

Старешина одређена овлашћења и дужности из свога делокруга рада може пренети на заменика старешине, а одређена питања стучне природе из области физичке културе пренети на начелнике.

Члан 30.

Заменик старешине Друштва

Друштво има једног заменика старешине Друштва кога на предлог Старешине у склопу избора чланова Старешинства на Скупштини бира Скупшина Друштва.

Заменик старешине замењује старешину у свим правима и дужностима за време отсуства, односно заузетости старешине.

Члан 31.

Секретар Друштва

Старешинство из редова својих чланова врши избор секретара. Секретар по правилу, припрема седнице Старешинства и стара се о обезбеђивању административних послова у Друштву.

Секретар Друштва обавља и послове које на њега пренесе Старешина Друштва.  

 

Члан 32.

Благајник Друштва

Благајник Друштва из својих редова бира Старешинство. Он обавља финансијске послове у Друштву. Он се стара да се благајничко пословање у Друштву води у складу са законом и остваривањем програма рада Друштва.

 


Одговорност чланова Старешинства

Члан 33.

За свој рад Старешинство је одговорно пред Скупштином што се обезбеђује јавношћу рада Старешинства пред чланством и увидом Надзорног одбора у рад Старешинства и осталих органа Друштва.

Облици организовања и рада у Друштву

Члан 34.  

Облици организовања рада у Друштву путем којих се обавља делатност су: Старешинство, Начелништво, Просветна комисија, Здравствена комисија, Клуб родитеља и Клуб спонзора.

Одбори - секције и клубови из првог става образују се према потребама и могућностима.

Начелништво се стара за успешно обављање програма рада вежбачко спортског карактера и унапређивање стручног рада предњака - тренера.

Начелништво чине начелник и-или начелница и тренери - предњаци. Начелништво је главни организатор теловежбених програма, сусрета и такмичења у теловежбеним и спортским дисциплинама.

Просветна комисија састављена је од три члана Друштва, родитеља млађих вежбача и пријатеља Соколства који се старају за спровођењем програма из области васпитања, културно - просветног и пропагандног рада и информационог деловања.

Здравствену комисију чине лекар или медицинска сестра и још два члана - пожељно из медицинске струке. Они се старају о организацији заштите здравља и обављања здравственог васпитања чланства.

Клубови и секције

Члан 35.

Секције омогућавају, у одређеној мери, специјализованије бављење одређеном врстом спорта, избегавајући професионализам.

Клубови могу бити придружени огранци Друштва који се баве једном одређеном граном спорта, самостално делују и имају своја правила и руководства, а у оквру су Соколског друштва под условом да прихватају опште одредбе овог Статута (циљеви и задаци), као и да својом делатношћу, према потреби, допуњавају активности Друштва.

Клуб родитеља и Клуб спонзора и дародавалаца чине одређене категорије пријатеља Соколства и Друштва који помажу да се програм Друштва што боље и квалитетније оствари.

Соколска такмичења

Члан 36.

Соколска такмичења су такмичења у оквиру Друштва, такмичења између два и више друштава, регионална и републичка такмичења која организује Соко Србије, а Друштво својим чланством и секцијама може учестовати и на такмичењима која организују други савези и друге спортске организације.

На соколским такмичењима и манифестацијама могу учествовати школске и друге спортске организације и екипе ван соколске организације.

Друштво као организатор такмичења дужно је да обезбеди несметано и безбедно одржавање такмичења и предузима у том погледу мере прописане законом и надлежног спортског савеза, а пре свега у погледу здравствене, редарствене и ватрогасне службе.

 

Административни стручни и помоћни послови у Друштву

Члан 37.  

Према развијености и условима Друштва, поједини послови административно-финансијске и техничке природе могу се обављати путем ангажовања спољних сарадника у виду повременогхонорарног рада.

Средства за рад и финансирање рада

Члан 38.

Друштво за свој рад може користити бесплатно или уз одређену накнаду поједине вежбаонице у месту.

Средства за рад Друштва образују се: од чланарине (доприноса) његових чланова, накнада за услуге прихода од привредних организација и других донатора, као и средстава из буџета Скупштине општине, тј. Општинског спортског савеза.

Висину, начин и рокове чланарине и накнаде за вежбање утврђује Старешинство.

Јавност рада Друштва

Члан 39.

Јавност рада Друштва обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова Друштва, давањем информација о свом раду јавним гласилима.

Друштво редовно упознаје своје чланове са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела Друштва, непосредно, као и путем огласне табле и путем соколског гласила "Око соколово".

Ставове Друштва, односно њених органа могу да износе и заступају званично чланови Старешинства.

Општа акта Друштва

Члан 40.

Општа акта Друшва су Статут, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања у Друштву. Општа акта морају бити у сагласности са Статутом Друштва и Статутом надлежног соколског савеза.

У случају несагласности општег акта Друштва и овог Статута, примениће се одредбе овог Статута. У случају несагласности општег акта и Статута надлежног соколског савеза, усаглашавање ставова врше представници Друштва и представници надлећног савеза.

Члан 41.

Иницијативу за доношење Статута, односно његове измене и допуне могу дати Старешинство, Надзорни одбор, Старешина и једна трећина чланова Друштва.

Иницијативу из става један овог члана разматра Старешинство у року од 30 (тридесет) дана од подношења иницијативе. Уколико прихвати иницијативу, Старешинство утврђује одговарајући предлог и доставља га Скупштини на усвајање.

О неприхватању иницијативе Старешинство писменим путем обавештава подносиоца иницијативе са образложењем за неприхватање његове иницијативе. Подносилац има право жалбе Скупштини Друштва.

 

Члан 42.

Општа акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако је одлуком о њиховом доношењу одређен други рок.

Одлуком о доношењу општег акта Друштва одређује се начин његовог објављивања.

Члан 43.

Друштво води базичне евиденције својих чланова, ангажованих стучњака које Друштво ангажује за рад и друго што Закон о спорту предвиђа, уколико Друштво тим елементима располаже у власништву.

Друштво се региструје и уписује у матичну евиденцију код Министарсва за омладину и спорт (Управа за спорт) Србије.

Престанак рада Друштва

Члан 44.

Друштво престаје са радом у складу са Законом.

Одлуку о престанку рада Друштва доноси Скупштина Друштва када се 2/3 чланова Друштва писаним путем изјасни за престанак рада Друштва или када због дуготрајније неактивности Друштва, предлог, односно одлуку у престанку рада Друштва донесе надлежни соколски савез.

У случају престанка рада, имовина Друштва прелази на Скупштину општине уколико је она у стицању те имовине учествовала.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 45.

Општа акта Друштва биће у складу са одредбама овог Статута донесена у року од четири месеца од дана ступања на снагу Статута.

Члан 46.

Старешинство се овлашћује да текст Статута усагласи са усвојеним примедбама.

Члан 47.

Старешинство се овлашћује да текст Статута усагласа са усвојеним примедбама.

Ове измене и допуне Статута ступају на снагу 8. дана од објављивања на огласној табли друштва.

 Председавајући  Скупштине 
Соколског друштва „Смедерево“ 


у Смедереву, 5. 07. 2007. године